Засади функціонування ГО “Банківська Академія”

Основою функціонування організації є неприбуткова діяльність у формі “фандрайзингу” (з англійської fund – “кошти, фінансування”, raise – “знаходження, збір”). Це означає пошук джерел фінансування, необхідних для здійснення діяльності неприбуткових організацій,
включаючи реалізацію неприбуткових програм і проектів. При цьому під безприбутковим проектом розуміється комплекс запланованих заходів, об’єднаних спільними завданнями, метою якого є досягнення соціально значущого ефекту, а не отримання прибутку.

Завдання ГО “Банківська Академія”:

  • Сприяння розбудови мережі партнерства і міжнародного співробітництва між академією та науковими центрами.
  • Сприяння підвищенню професійної кваліфікації викладачів академії.
  • Організаційна і матеріальна підтримка благочинної діяльності та волонтерського руху академії.
  • Пропаганда та підтримка традицій, розповсюдження передового педагогічного і наукового досвіду академії, підняття її престижу.
  • Сприяння розповсюдженню інформації щодо академії, профорієнтаційній роботі та залученню абітурієнтів для навчання в академії.

Принципи функціонування ГО “Банківська Академія”

Організація діє на засадах добровільності, рівності перед законом своїх членів, самоврядності, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі, прозорості, відкритості, публічності.