У 2016 році пройшла переатестацію терміном на три роки спеціалізована вчена рада Д 55.051.06 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06 – по 10.07.2019 р.

Голова спецради – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування ННІБТ “УАБС” СумДУ Лєонов Сергій Вячеславович.

Вчений секретар – к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики ННІ БТ “УАБС” СумДУ Бойко Антон Олександрович.

Телефон (+38-0542) 665-129,

email:  d55.051.06@sumdu.edu.ua.

Паспорт наукової спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

І. Формула спеціальності.

Гроші, фінанси і кредит – це наукова спеціальність, яка досліджує рух фінансових ресурсів, формування та використання капіталу, доходів і грошових фондів, що опосередковують розподіл та перерозподіл вартості ВВП на макрорівні, грошова, фінансова і кредитна системи та їх інституційна інфраструктура, функціонування державних фінансів і фінансів підприємств, фінансового і страхового ринків, фінансова внутрішня і зовнішня політика держави та її складові.

II. Напрями досліджень:

1. Попит та пропозиція грошей, механізми грошово-кредитного регулювання. Фіскальна і монетарна політика, їх координація; інфляція і стабілізація грошей.

2. Фінансова система, основні напрями її реструктуризації.

3. Фінансова політика держави та інструменти її реалізації.

4. Фінансове прогнозування, планування і регулювання.

5. Фінансове забезпечення реального сектору соціальної сфери.

6. Державне фінансове господарство. Державний бюджет, бюджетний устрій і бюджетна система, бюджетний процес. Бюджетна політика держави, бюджетний менеджмент.

7. Система доходів і видатків бюджету, їх оптимізація. Доходи і видатки бюджету як засіб реалізації соціально-економічної політики держави.

8. Бюджетний дефіцит і система дефіцитного фінансування.

9. Місцеві фінанси і місцеве оподаткування. Фіскальний (бюджетний) федералізм, міжбюджетні відносини. Система бюджетного і фінансового вирівнювання.

10. Державні та недержавні фонди цільового призначення.

11. Державний фінансовий контроль і аудит, фінансовий моніторинг.

12. Фінансова безпека держави, суб’єктів підприємництва та фінансових інститутів.

13. Теорія і практика оподаткування, форми та методи оподаткування, податкова система і податкова політика держави. Податковий менеджмент.

14. Податкове рахівництво, адміністрування податків і податковий контроль.

15. Державний кредит і державний борг, система управління внутрішнім і зовнішнім державним боргом.

16. Фінансовий ринок та його сегментація, інструменти та інфраструктура ринку цінних паперів. Портфельне інвестування. Держава на фінансовому ринку.

17. Фондовий ринок, фондова біржа і біржові операції.

18. Хеджування фінансових ризиків. Ринок похідних фінансових інструментів.

19. Ринок фінансових послуг.

20. Теоретичні й прагматичні проблеми розвитку страхування, його основні форми, види і галузі.

21. Перестрахування на внутрішньому і зовнішніх ринках.

22. Страховий менеджмент.

23. Страховий ринок, закономірності й перспективи його розвитку в Україні, страхові послуги та особливості їх реалізації.

24. Страховий маркетинг та напрямки його активізації.

25. Формування та розміщення страхових резервів.

26. Забезпечення фінансової надійності страховиків.

27. Формування і функціонування ринку кредитних ресурсів, кредитна система.

28. Механізм функціонування банківської системи, організація і управління діяльності банків, маркетинг у банківських операціях.

29. Іпотечне кредитування, лізинг у банківській діяльності, інвестиційна діяльність банків.

30. Механізм банківського кредитування та його особливості в окремих галузях та сферах економіки.

31. Організація безготівкових і готівкових розрахунків.

32. Фінансовий менеджмент в банку.

33. Операції з іноземною валютою, валютне регулювання і платіжний баланс.

34. Фінанси зарубіжних країн.

35. Фінанси суб’єктів господарювання.

36. Фінансовий менеджмент і контролінг у сфері бізнесу.

37. Капітальні та фінансові інвестиції у реальному секторі економіки. Управління фінансово-інвестиційними ризиками.

38. Вартісно-орієнтоване управління та оцінка вартості бізнесу.

39. Грошові потоки, робочий капітал, доходи і витрати суб’єктів господарювання.

40. Капітал корпоративних підприємств та ціна його залучення.

41. Фінансова та корпоративна реструктуризація підприємств.

42. Антикризове фінансове управління на підприємстві.

43. Біхевіористичні корпоративні фінанси.

44. Внутрішній фінансовий контроль на підприємстві.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені.

Економічні науки.