Затверджено вченою радою
від 02.09.2014 №162

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Міжнародний центр з банківської справи та корпоративного управління (далі - Центр) створюється в академії з метою підтримки міжнародного іміджу академії шляхом розвитку міжнародної наукової діяльності та академічного обміну членів Центру та аспірантів і студентів академії.

1.2. Центр не є юридичною особою.

II. ЗАВДАННЯ

2.1. Основними завданнями Центру є:

2.1.1. На основі раніше напрацьованих членами Центру міжнародних контактів та пропозиціями зарубіжних партнерів, подальша їх реалізація на рівні організації обміну студентів, що передбачає наявність високого рівня академічної мобільності;

2.1.2. Організація стажування, навчання, підвищення рівня кваліфікації, проведення наукових досліджень за кордоном за участю аспірантів та викладачів академії, наукові інтереси яких співпадають з науковим профілем Центру;

2.1.3. Співучасть в організації міжнародних наукових конференцій, семінарів та відкритих лекцій в академії та у вищих навчальних закладах за кордоном;

2.1.4. Підтримка міжнародного іміджу академії шляхом участі членів Центру у редакційних радах міжнародних наукових рейтингових журналів та сприяння публікації наукових статей науково-педагогічним працівникам академії у цих журналах;

2.1.5. Формування міжнародних наукових колективів з написання колективних монографій за участю як працівників академії, так і зарубіжних вчених з подальшим сприянням виданню монографій відомими видавництвами світу;

2.1.6. Завдання Центру визначаються кожного року відповідальним за його діяльність та оформлюються додатком цього Положення.

III. КЕРІВНИЦТВО ЦЕНТРОМ

3.1. Відповідальний за діяльність Центру призначається наказом академії, який у своїй діяльності керується цим Положенням та іншими нормативними документами.

3.2. Відповідальний за діяльність Центру інформує ректора академії та проректора з навчальної роботи або доповідає на засіданнях Вченої ради чи ректорату про результати діяльності у сфері академічного обміну.

3.3. Відповідальний має право обговорювати із завідувачами кафедр питання щодо залучення до роботи Центру кафедр, а також викладачів.

4. Склад Центру затверджується ректором за поданням відповідального за діяльність Центру.

IV. МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

4.1. Для організації діяльності Центру використовується матеріальна база кафедр та структурних підрозділів академії, а також інформаційні ресурси, які є у наявності.