Гордієнко Вікторія Павлівна

Кандидат економічних наук, доцент.

Дисципліни: регіональна економіка, державне управління економікою.

Сфера наукових інтересів: регіональна економіка, інвестиційний потенціал регіону, економіка природокористування.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Народилась на Сумщині у 1969 році.

Закінчила природничий факультет Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка (1994 р.) та обліково-фінансовий факультет Української академії банківської справи Національного банку України (2004 р.). Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (2010 р.). Доцент кафедри менеджменту (2012 р.).

В Академії працює з 1996, на кафедрі – з 2005 року.

Опубліковано близько 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1. Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [Б. А. Дадашев, В. В. Обливанцов, В. П. Гордієнко]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 101 с.
 2. Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія: курс лекцій / Укл. Б. А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко. – Суми ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 123 с.
 3. Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія: практикум / Укл. Б. А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко. – Суми ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 82 с.
 4. Дадашев Б.А. Система технологій. Розділ 1. Економічні основи технологічного розвитку агропромислового комплексу : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Суми ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 294 с.
 5. Основи екології: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Укл. Б. А. Дадашев, В.П. Гордієнко. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – 122 с.
 6. Регіональна економіка : методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання / [уклад. В. О. Мартиненко, В. П. Гордієнко]. – Суми : ДВНЗ „ УАБС НБУ ”, 2008. – 26 с.
 7. Гордиенко В. П. Особенности преподавания дисциплины «Основы экологии» в соответствии с требованиями Болонской декларации / В. П. Гордиенко // Методика преподавания в заочном вузе: сборник научных трудов Курского филиала ВЗФЭИ. По материалам IV международной конференции «Методика преподавания в заочном вузе», Курск, 15 декабря 2006 года. – Курск: ВЗФЭИ, 2007. - С. 44 – 48.
 8. Гордієнко В. П. Екологічна складова раціонального використання земель сільськогосподарського призначення / В. П. Гордієнко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. Вип. 2. – Суми : СНАУ, 2007. – С. 316 – 318.
 9. Дадашев Б.А. Особливості викладання дисципліни "Регіональна економіка" // Шляхи удосконалення підготовки фахівців для фінансової системи відповідно до вимог Болонського процесу: тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції / Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. – Одеса: ОІФ УДУФМТ, 2008. – С. 36 – 38.
 10.   Гордієнко В.П. Екологічні проблеми у контексті регіонального економічного розвитку Сумської області // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 244. – В 5-ти т. Т. 5. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – 280 с. – С. 1289 – 1297.
 11. Гордієнко В. П. Оптимізація сільськогосподарського землекористування як напрям раціонального використання та охорони земельних ресурсів / В. П. Гордієнко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Випуск 249 : у 5 т. Т. 4. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 890 – 896.
 12. Гордієнко В. П. Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення / В. П. Гордієнко // Сучасний соціокультурний простір 2009: мат. шостої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / Інститут наукового прогнозування; Кримський інститут економіки та господарського права. – К., 2009. – С. 41 – 44.
 13. Гордиенко В.П. Методические основы определения рыночной стоимости земельных ресурсов // Актуальные проблемы экономики, менеджмента, маркетинга / Белгородский государственный университет: В 2-х ч. Ч.2. – Белгород, 2009. – С. 89 – 94.
 14. Гордієнко В. П. Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських земель та проблеми їх використання / В. П. Гордієнко // Економіка АПК. - №3. – 2009. – С. 26 – 30.
 15. Гордієнко В. П. Роль екологічних факторів у визначенні економічної оцінки сільськогосподарських угідь / В. П. Гордієнко // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: зб. тез доповідей п’ятої міжн. науково-практ. інтернет-конференції. – У 2 ч. Ч.2. – Тернопіль, 2009. – С. 74 – 77.
 16. Гордієнко В.П. Визначення ринкової оцінки землі за інтегральним показником еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських угідь / В. П. Гордієнко // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стійкий економічний розвиток: праці десятої міжн. каук. конф. / Донецький національний університет; ред. С.В. Беспалова. – В 5 ч. Ч.2. – Донецьк, 2009. – С. 172 – 182.
 17. Гордієнко В. П. Визначення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення за багатокритеріальним підходом / В. П. Гордієнко // Агросвіт. – 2009. - №21. – С. 27 – 31.
 18. Гордієнко В. П. Організаційно-економічний механізм екологічно безпечного землекористування / В. П. Гордієнко // Розвиток наукових досліджень – 2009 : зб. тез доповідей п’ятої міжн. науково-практ. конф. – Полтава, 2009. – С. 77 – 79.
 19. Гордієнко В. П. Еколого-економічні аспекти удосконалення регіонального землекористування / В. П. Гордієнко // Матеріали одинадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників / Інститут аграрної економіки. – К., 2009. – С. 254 – 256.
 20. Ярошенко С. П., Гордієнко В. П. Ефективність використання сільськогосподарських угідь Сумського регіону / С. П. Ярошенко, В. П. Гордієнко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – Випуск 82. – Х., 2009. – С. 38 – 47.
 21. Гордієнко В. П. Правові аспекти раціонального використання земельних ресурсів / В.П.Гордієнко // Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2009: Materialy V mezinarodni vedecko – prakticka confe-rence. - Dil 5. Ekonomicke vedy: Praha. Education and Science. - S. 56 – 58.
 22.   Гордієнко В.П. Організаційно-економічні засади створення спеціальних сировинних зон / В.П. Гордієнко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 264. – Т.3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 559 – 566.
 23. Гордієнко В.П. Показники еколого-економічної ефективності використання природно-ресурсного потенціалу території / В.П. Гордієнко // Соціально-економічний розвиток сучасного суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, спеціалістів. – Х., 2010. – С.69 – 70.
 24. Гончарова М.Л., Гордієнко В.П. Управлінські рішення: прийняття та реалізація комунікаційної політики в банку / М.Л. Гончарова, В.П. Гордієнко // Honors high school – 2010: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. – Т.4. Економіка. – Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2010. – С. 33 – 35.
 25.   Гордієнко В.П. Інноваційний розвиток регіонів на основі технопаркової концепції // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2011.